EMEP edastab täitevorganile püsivate orgaaniliste saasteainete heitkoguste kauglevi ja sadestumise teabe aegsasti enne täitevorgani iga-aastast koosolekut. See müts, mis mul peas, on seitse auku sees, Täi vahib välja, hõbeprillid ees. Jõustumine 1. Protokolliosaline koostab III lisas loetletud ainete heitkoguste registri, peab seda ning kogub teavet I ja II lisas märgitud ainete tootmise ja müügi kohta. Hoidja teatab viivitamata kõigile protokolliosalistele sellise teate saamisest.

Märts, Kui jo koju tulin ma, siis vana Mari surnud Toi toa jne.

kuidas teha salendav keha mahis kodus

Mina olen isal üksainukene vara Kõik, mis saan, seda joon mina ära. Hai trulla rulla pomm, hai trulla rulla pomm, pomm, pomm. See müts, mis mul peas, on seitse auku sees, Täi vahib välja, hõbeprillid ees.

GOODBYE CHOLESTEROL, 9 FOODS THAT CLEAN THE ARTERIES IN A NATURAL WAY - FoodVlogger

Hai trulla See rätt, mis mul kaelas, on armukese antud, Armukene oli teda saba all kandnud. Siin piip, mis mul on, kinkis mulle mustlase naine, Sest et ma lubasin tema armuke olla. See vest mul seljas on selgest siidist Seljataga nõeltud risti-rästi niidist.

Koostatud

Vastavalt eri isikliku mugavusesaate kontrollida, massaaž intensiivsus vabalt, selle asemel, et käsitsi massaaž sobiva intensiivsusega, see teeb sõrm mugavamaks. Parem stimuleerides närvilõpmeid, mis aitavad vereringet, soodustavad ainevahetust, külglibisemise-vananemine. Mis on see massager hea?

Saada sõbrale

Kui pärast 12 kuu möödumist ajast, mil üks protokolliosaline on teatanud vaidlusküsimuse olemasolust, ei ole protokolliosalised suutnud vaidlust lõikes 1 märgitud viisidel lahendada, pakutakse vaidlusküsimuses ükskõik kumma vaidluses osaleva protokolliosalise nõudmisel lepituse võimalust, välja arvatud juhul, kui vaidluspooled on nõustunud lõikes 2 märgitud vaidluse lahendamise viisidega.

Lõike 5 sätete täitmiseks moodustatakse lepituskomisjon.

kuidas jaada motiveerida kui kaalulangus on aeglane

Komisjoni kuulub võrdne arv protokolliosaliste või, kui lepitatavatel protokolliosalistel on ühine huvi, ühist huvi esindava grupi määratud liikmeid, ning esimees, kelle valivad sel viisil määratud komisjoniliikmed. Komisjon töötab välja soovitusliku otsuse, mida vaidluses osalevad protokolliosalised heas usus arvestavad.

Lisad Selle protokolli lisad on protokolli lahutamatud osad.

Rõuge pärimus

V ja VII lisa on oma olemuselt soovituslikud. Muudatused 1. Protokolliosaline võib teha ettepaneku protokolli muuta.

kaalulangus kahe kuu parast

Muudatusettepanek esitatakse kirjalikult komisjoni täitevsekretärile, kes edastab selle kõigile protokolliosalistele. Protokolliosalised arutavad muudatusettepanekut täitevorgani järgmisel koosolekul tingimusel, et täitevsekretär on muudatusettepaneku protokolliosalistele edastanud vähemalt üheksakümmend päeva enne koosolekut.

Protokolli ning I—IV, VI ja VIII lisa muudatuse võtavad täitevorgani koosolekust osavõtvad protokolliosalised vastu konsensuse alusel ning see jõustub muudatuse vastuvõtnud protokolliosaliste suhtes üheksakümnendal päeval pärast seda, kui kaks kolmandikku protokolliosalistest on andnud oma vastuvõtmiskirja hoiule hoidjale.

More documents for Unknown Electrolux EKK513520X

Muude protokolliosaliste suhtes jõustub muudatus üheksakümnendal päeval pärast seda, kui see protokolliosaline on andnud muudatuse vastuvõtmiskirja hoiule. V ja VII lisa muudatused võetakse vastu täitevorgani koosolekust osavõtvate protokolliosaliste konsensuse alusel. Üheksakümne päeva möödumisel päevast, mil komisjoni täitevsekretär edastab muudatusettepanekud kõigile protokolliosalistele, jõustuvad lisade muudatusettepanekud protokolliosaliste suhtes, kes ei ole edastanud lõike 5 kohast kirjalikku teadet hoidjale, eeldusel et vähemalt 16 protokolliosalist ei ole sellist teadet esitanud.

Kõik protokolliosalised, kes ei soovi V või VII lisa muudatusi vastu võtta, teatavad sellest hoidjale kirjalikult üheksakümne päeva jooksul muudatusettepaneku vastuvõtmise teate edastamisest arvates.

Hoidja teatab viivitamata kõigile protokolliosalistele sellise teate saamisest. Protokolliosaline võib igal ajal asendada selle teate muudatusettepaneku vastuvõtmisega ning lisa muudatus jõustub selle protokolliosalise suhtes vastuvõtmiskirja hoidjale hoiule andmise päevast.

Allakirjutamine 1.

rasvapoleti katkendlik paastumine

Protokoll on allakirjutamiseks avatud Piirkondliku majandusintegratsiooni organisatsioonid võivad oma pädevusse kuuluvates küsimustes teostada oma nimel õigusi ja täita kohustusi, mis selle protokolliga on määratud nende liikmesriikidele. Sellisel juhul organisatsiooni liikmesriigid oma õigusi eraldi ei teosta.

Ratifitseerimine, vastuvõtmine, kinnitamine või ühinemine 1.

Tervishoiu Mini Kaasaskantav Portable Sõrme Suu Massager Finger-Joint Massager Stick Hea Vereringet

Protokolli peavad allakirjutanud protokolliosalised ratifitseerima, vastu võtma või kinnitama. Protokoll on alates Hoidja Ratifitseerimis- vastuvõtmis- kinnitamis- või ühinemiskiri antakse hoiule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile, kes täidab hoidja ülesandeid. Jõustumine 1. Protokoll jõustub üheksakümnendal päeval pärast kuueteistkümnenda ratifitseerimis- vastuvõtmis- kinnitamis- või ühinemiskirja hoiuleandmist hoidjale. Artikli 15 lõikes 1 nimetatud riigi või organisatsiooni suhtes, kes ratifitseerib, võtab vastu või kinnitab protokolli või ühineb sellega pärast kuueteistkümnenda ratifitseerimis- vastuvõtmis- kinnitamis- või ühinemiskirja hoiuleandmist, jõustub protokoll üheksakümnendal päeval pärast seda, kui protokolliosaline on oma ratifitseerimis- vastuvõtmis- kinnitamis- või ühinemiskirja hoiule andnud.

Kirjutage oma ülevaade

Väljaastumine Pärast viie aasta möödumist päevast, mil protokoll protokolliosalise suhtes on jõustunud, võib protokolliosaline protokolli osaliste hulgast alati välja astuda, esitades hoidjale kirjaliku teate. Väljaastumine jõustub üheksakümne päeva möödumisel päevast, mil hoidja on saanud teate, või teates täpsustatud hilisemal kuupäeval. Autentsed tekstid Protokolli originaal, mille inglis- prantsus- ja venekeelne tekst on võrdselt autentsed, antakse hoiule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile.

Selle kinnituseks on täievolilised esindajad protokollile alla kirjutanud. Koostatud kahekümne neljandal juunil tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksandal aastal Taanis Århusis. Kui ei ole märgitud teisiti, jõustuvad kõik allpool nimetatud kohustused protokolli jõustumise päeval.