To be effective, that prohibition should also apply to the advertising and presentation of foods. Ostjad pls märkused: Me laeva objekt id , et sa nagu kingitus, et vältida kohandatud maksu probleem, et enamik riike ei tasu tollimaksudest, aga mõnikord mõned riigid teilt vähem raha tollimaksud. Tarbijate valikuid võivad muu hulgas mõjutada ka tervisest tulenevad, majanduslikud, keskkonnaalased, sotsiaalsed ja eetilised kaalutlused.

Tarbijate valikuid võivad muu hulgas mõjutada ka tervisest tulenevad, majanduslikud, keskkonnaalased, sotsiaalsed ja eetilised kaalutlused. The general principles on unfair commercial practices should be complemented by specific rules concerning the provision of food information to consumers.

The Best Meal Plan To Lose Fat Faster (EAT LIKE THIS!)

Ebaausaid kaubandustavasid käsitlevaid üldpõhimõtteid tuleks täiendada erieeskirjadega, mis käsitlevad toidualase teabe esitamist tarbijatele. The majority of the provisions laid down in that Directive date back to and should therefore be updated. Enamik selle direktiivi sätteid pärineb According to those rules, the inclusion of nutrition information is voluntary unless a nutrition-related claim is made concerning the food.

Nende eeskirjade kohaselt on toitumisalase teabe lisamine vabatahtlik, välja arvatud juhul, kui toidu kohta esitatakse toitumisalane väide.

7 paeva slim down shopping loetelu

In addition, there are a number of specific rules which are applicable to specific foods. Lisaks sellele on mitmeid erieeskirju, mida kohaldatakse konkreetsete toitude suhtes. This Regulation will both serve the interests of the internal market by simplifying the law, ensuring legal certainty and reducing administrative burden, and benefit citizens by requiring clear, comprehensible and legible labelling of foods.

  • EEK
  • Kas tõlkida kirjeldus Google'i tõlke abil eesti keelde?
  • Keskmine keha rasva kaotus nadalas

Käesolev määrus teenib siseturu huve, lihtsustades õiguskorda, tagades õiguskindluse ja vähendades halduskoormust, ja toob kasu ka kodanikele, sätestades toidu selge, arusaadava ja loetava märgistamise.

Knowledge of the basic principles of nutrition and appropriate nutrition information on foods would contribute significantly towards enabling the consumer to make such an informed choice.

"7 kg 7 päeva jooksul" - nädala dieet: plussid ja miinused, ülevaated

Education and information campaigns are an important mechanism for improving consumer understanding of food information. Komisjoni Teadmised toitumise põhimõtete kohta ja asjakohane toitumisalane teave toidul aitaksid tarbijaid teadlike valikute tegemisel oluliselt.

Õli lubatud natuke.

Tarbijate toidualasest teabest arusaamise parandamisel on oluliseks vahendiks selgitus- ja teavituskampaaniad. Operations such as the occasional handling and delivery of food, the serving of meals and the selling of food by private persons, for example at charity events, or at local community fairs and meetings, should not fall within the scope of this Regulation.

EUR-Lex Access to European Union law

Selline tegevus nagu juhuslik toidu käitlemine ja tarnimine, einete pakkumine või müük eraisikute poolt näiteks heategevusüritustel või kohalikel laatadel ja kogunemistel ei peaks kuuluma käesoleva määruse kohaldamisalasse. With 7 paeva slim down shopping loetelu aim, food business operators should facilitate the accessibility of that information to the visually impaired.

Selleks peaksid toidukäitlejad hõlbustama nimetatud teabe kättesaadavust vaegnägijatele. To be effective, that prohibition should also apply to the advertising and presentation of foods. Et kõnealune keeld oleks tõhus, tuleks seda kohaldada ka toidu reklaamile ja esitlemisele.

EUR-Lex - R - EUR-Lex

That list should maintain the information that is already required under existing Union legislation given that it is generally considered as a valuable acquis in respect of consumer information. Loetelus tuleks säilitada olemasolevate liidu õigusaktidega juba kuidas koige paremini poletada rindkere rasva teave, eeldusel et tegemist on üldiselt väärtusliku tarbijatele suunatud teavet käsitleva õigustikuga.

Consultation with stakeholders should facilitate timely and well-targeted changes of food information requirements. Konsulteerimine sidusrühmadega peaks hõlbustama toidualase teabega seotud nõuete õigeaegset ja sihipärast muutmist. It is important that information on the presence of food additives, processing aids and other substances or products with a scientifically proven allergenic or intolerance effect should be given to enable consumers, particularly those suffering from a food allergy or intolerance, to make informed choices which are safe for them.

7 paeva slim down shopping loetelu

Seetõttu on oluline anda teavet lisaainete, abiainete ja muude teaduslikult tõendatud allergeenilise või talumatuse toimega ainete või toodete sisalduse kohta, et võimaldada eelkõige toiduallergia või -talumatusega tarbijail teha teadlikke valikuid, mis on nende jaoks ohutud. Võttes arvesse asjaolu, et tehisnanomaterjale sisaldav või sellest koosnev toit võib olla uuendtoit, tuleks selle määratluse jaoks sobivat õigusraamistikku kaaluda Euroopa Parlamendi ja nõukogu Studies show that easy legibility is an important element in maximising the possibility for labelled information to influence its audience and that illegible product information is one of the main causes of consumer dissatisfaction with food labels.

Therefore, a comprehensive approach should be developed in order to take into account all aspects related to legibility, including font, colour and contrast.

7 paeva slim down shopping loetelu

Uuringute andmetel on hea loetavus oluline tegur, mis suurendab võimalust, et 7 paeva slim down shopping loetelu olev teave võib selle lugejaid mõjutada, ning loetamatu tootekirjeldus on üks peamisi põhjusi, miks tarbijad toidu märgistusega rahul ei ole. Seetõttu tuleks välja töötada kõikehõlmav lähenemisviis kõigi loetavusega seotud aspektide, sealhulgas kirjatüübi, värvi ja kontrastsuse arvesse võtmiseks.

Although it is clear that any food supplied through distance selling should meet the same information requirements as food sold in shops, it is necessary to clarify that in such cases the relevant mandatory food information should also be available before the purchase is concluded.

"7 kg 7 päeva jooksul" - nädala dieet: plussid ja miinused, ülevaated

Ehkki on selge, et kaugmüügi teel tarnitav toit peaks vastama samadele teabe esitamise nõuetele kui poes müüdav toit, on vaja selgitada, et sellistel juhtudel peaks asjakohane kohustuslik toidualane teave olema kättesaadav enne ostu tegemist. However, the freezing and later defrosting of certain foods, especially meat and fishery products, limits their possible further use and may also have an effect on their safety, taste and physical quality.

  1. Kas tõlkida kirjeldus Google'i tõlke abil eesti keelde?
  2. Ideaalne kaalulangus lahendused baton rouge
  3. Mitmeotstarbeline Micromotor labori - ehete - tööstus - küüneviil, hobi 2.
  4. 3x slimming power arvustused
  5. Теперь разговаривать было не о .

Conversely, for other products, especially butter, freezing has no such effects. Therefore, where a product has been defrosted, the final consumer should be appropriately informed of its condition. Siiski piirab teatava toidu külmutamine ja selle hilisem sulatamine eelkõige liha-ja kalatoodete puhul selle võimalikke edasisi kasutusvõimalusi ning võib mõjutada ka selle ohutust, maitset ja kvaliteeti.

7 paeva slim down shopping loetelu

Sellele vastupidiselt ei avalda külmutamine sellist mõju teistele toodetele, eelkõige võile. Seepärast tuleks lõpptarbijat toote sulatatud olekust asjakohaselt teavitada. Such criteria should not apply to indications related to the name or address of the food business operator.

1x Breakout Pardal SC16IS750 I2C/SPI-to-UART IC

Igal juhul peaks märge toidu päritoluriigi või lähtekoha kohta olema esitatud nii, et tarbijat ei peteta ning see teave tuleks esitada selliste selgelt määratletud kriteeriumide alusel, mis tagavad tööstusele võrdsed võimalused ja parandavad tarbijate arusaamist toidu päritoluriigi või lähtekoha kohta esitatud teabest. Neid kriteeriume ei tuleks kohaldada toidukäitleja nime või aadressiga seonduva märgistuse suhtes.

Such indications should also comply with harmonised criteria. Ka selline märgistus peaks vastama ühtlustatud kriteeriumidele. There are other meats widely consumed in the Union, such as swine, sheep, goat and poultrymeat.

1x Breakout Pardal SC16IS I2C/SPI-to-UART IC

It is therefore appropriate to impose a mandatory declaration of origin for those products. The specific origin requirements could differ from one type of meat to another according to the characteristics of the animal species.

It is appropriate to provide for the establishment through implementing rules of mandatory requirements that could vary from one type of meat to another taking into account the principle of proportionality and the administrative burden for food business operators and enforcement authorities. Komisjoni mõjuhinnang kinnitab, et liha päritolu näib tarbijate jaoks esmatähtsa küsimusena.

Liidus tarbitakse laialdaselt ka muud liha, näiteks sea- lamba- kitse- ja kodulinnuliha.

Seetõttu on asjakohane kehtestada nende toodete suhtes päritoludeklaratsiooni esitamise kohustus. Sõltuvalt loomaliikide omadustest võivad konkreetsed päritolunõuded liha liigiti erineda. On asjakohane näha ette kohustuslike nõuete rakenduseeskirjade kehtestamine, mis võivad olla erinevad sõltuvalt liha liigist ning võtavad arvesse proportsionaalsuse põhimõtet ning toidukäitlejate ja täitevasutuste halduskoormust. There is a need to explore the possibility to extend mandatory origin labelling for other foods.

Milk being one of the products for which an indication of origin is considered of particular interest, the Commission report on this product should be made available as soon as possible. Based on the conclusions of such reports, the Commission may submit proposals to modify the relevant Union provisions or may take new initiatives, where appropriate, on a sectoral basis.

Vaja on uurida võimalust laiendada päritolumärgistuse kohustust muule toidule. Kuna piim on üks nendest toodetest, mille päritolu näitamine pakub erilist huvi, tuleks komisjoni aruanne selle toote kohta teha võimalikult kiiresti kättesaadavaks. Kõnealustes aruannetes tehtud järelduste põhjal võib 7 paeva slim down shopping loetelu esitada ettepanekuid asjaomaste liidu sätete muutmiseks või teha uusi algatusi, tehes seda vajaduse korral valdkondade kaupa.