Ta­va­li­selt toi­mub tree­ning in­ter­vall­mee­to­dil, s. Body-tree­ning so­bib eri­ne­va tree­ni­tu­se­ga har­ras­ta­ja­te­le, sest li­sa­ras­kus­te­ga saab koor­must re­gu­lee­ri­da.

An­na min­na! Lä­heks tren­ni. Aga mil­li­ses­se? Sin­na, kus on lõ­bus, saab tant­si­da ja li­ha­seid trim­mi­da ning ku­hu võib jät­ta pa­ha tu­ju — aeroo­bi­kas­se. Sir­je Neem, kes on aeroo­bi­kat har­ras­ta­nud üle 15 aas­ta, on sel­le aja­ga proo­vi­nud lä­bi kõik­või­ma­li­kud aeroo­bi­ka­stii­lid, mi­da Ees­tis pa­ku­tak­se.

Tal­vel käib ta tren­nis viis, su­vel ne­li kor­da nä­da­las. Aeroo­bi­ka­tree­nin­gud on aren­da­nud te­ma koor­di­nat­sioo­ni, võh­ma ja li­ha­seid. Kõi­ge enam köi­da­vad te­da tant­su­li­sed stii­lid, näi­teks combo, li­has­jõu­du käib ta aren­da­mas body-tree­nin­gu­tel, üle kõi­ge nau­dib ta aga tant­su­li­se ste­pi tree­nin­guid. Mis pei­tub nen­de võõ­ra­pä­ras­te ni­me­tus­te ta­ga spor­di­klu­bi­de tun­ni­plaa­ni­des?

Ku­na aeroo­bi­ka on al­gu­se saa­nud USAst, esi­ne­vad tun­di­de ni­me­tus­tes ena­mas­ti rah­vus­va­he­li­selt ka­su­tu­sel ole­vad ing­lis­keel­sed ter­mi­nid. Mil­li­ne tree­ning so­biks just si­nu ea, loo­mu ning tree­ni­tu­se­ga? Body — jõu­li­ne ja pin­gu­tav Body-aeroo­bi­ka ka bodysculpt, bodytoning, bodyshape tun­ni põ­hi­rõhk on li­has­tree­nin­gul.

Tree­nin­gu esi­me­ses poo­les te­hak­se ker­ge­maid lii­ku­mi­si. Sel­le­le järg­ne­vad jõu­har­ju­tu­sed, mil­le­ga tree­ni­tak­se li­has­te vas­tu­pi­da­vust, tu­gev­da­des ta­sa­kaa­lus­ta­tult kõi­ki li­has­rüh­mi: õla­vöö­det, kä­si, rin­da, sel­ga, kõh­tu, tu­ha­raid ja rei­si.

Koor­must võib suu­ren­da­da abi­va­hen­di­te­ga, na­gu kum­mi­lin­ti­de, hant­li­te, rand­me- ja ja­la­ras­kus­te, pal­li­de, ste­pi­pin­ki­de­ga.

Tem­po on pi­gem ra­hu­lik, mis la­seb har­ju­tu­si soo­ri­ta­da õige teh­ni­ka­ga, fik­see­ri­da asen­deid ning pöö­ra­ta tä­he­le­pa­nu li­ha­se­le, mi­da pa­ras­ja­gu tree­ni­tak­se. Tu­le­mu­sed on pa­re­mad, kui li­has­rüh­mi tu­gev­da­tak­se eri­ne­va­te jõu­har­ju­tus­te­ga ning muu­de­tak­se har­ju­tus­te rüt­mi ja ula­tust. Kel­le­le so­bib? Body-tree­ning so­bib eri­ne­va tree­ni­tu­se­ga har­ras­ta­ja­te­le, sest li­sa­ras­kus­te­ga saab fat burning food combos re­gu­lee­ri­da.

Eral­di et­te­val­mis­tust tree­nin­guks tar­vis po­le, kuid ka­suks tu­leb li­has­te­tun­ne­tus ning va­ra­sem spor­di­ga te­ge­le­mi­ne.

Best fat burning food combinations

Rii­na soo­vi­tab esi­mest kor­da tree­nin­gu­le tul­nul sel­lest tree­ne­rit tea­vi­ta­da, et saaks en­ne või pä­rast tren­ni in­di­vi­duaal­selt nõu kuidas libiseda. Combo — in­ten­siiv­ne ja emot­sio­naal­ne Combo ka Keha tuubid ja kaalulangus Mix on tant­su­li­ne tree­nin­gu­tund, kus soo­jen­du­se­le järg­ne­vas aeroob­ses osas va­hel­du­vad sam­mud, hüp­ped ja hüp­le­mi­se sar­jad an­na­vad tõ­hu­sa koor­mu­se sü­da­me ve­re­soon­kon­na­le.

Kom­bi­nat­sioo­nid on lii­ku­va­mad ja sam­mud kee­ru­li­se­mad, mis aren­da­vad häs­ti koor­di­nat­sioo­ni ja rüt­mi­tun­net. Mit­me­ke­si­ne ja va­hel­dus­ri­kas tree­ning an­nab too­nust kõi­ki­de­le li­has­grup­pi­de­le, tu­gev­dab sü­da­me­li­ha­se töö­või­met ja pa­ran­dab füü­si­list vas­tu­pi­da­vust.

Li­has­tree­nin­gu osa on lü­hi­ke — jõu­har­ju­tu­si te­hak­se suu­re­ma­te­le li­has­rüh­ma­de­le. Combo võ­lus aeroo­bi­ka­fän­ni Sir­je Nee­me oma in­ten­siiv­su­se, emot­sio­naal­su­se ja lõ­bu­su­se­ga. Te­ma ar­va­tes oleks kind­las­ti va­ja en­ne combo-tren­ni mi­ne­kut et­te­val­mis­tust, näi­teks käia mõn­da aega body-tun­nis. Aeroo­bi­ka­tree­ner Dagmar Neem kin­ni­tab, fat burning food combos combo so­bib heas füü­si­li­ses vor­mis tren­ni­hu­vi­lis­te­le, kes on har­ju­nud kee­ru­lis­te lii­ku­mis­te­ga, kel­lel on hea koor­di­nat­sioon ning aeroo­bi­ka põ­hi­sam­mud sel­ged.

Ku­na põ­hi­koor­mus lan­geb tree­nin­gul ja­la­li­has­te­le, tu­leb tree­ne­ri sõ­nul ka­suks te­ha li­saks jõu­tren­ni, näi­teks käia body-aeroo­bi­kas või jõu­saa­lis, pan­nes suu­re­mat rõh­ku üla­ke­ha­le. Nen­des tree­nin­gu­tes ka­su­ta­tak­se ele­men­te eri tant­su­dest. Osas tree­nin­gu­tes ra­ken­da­tak­se tant­su­list lii­ku­mist ainult tun­ni ühes poo­les, näi­teks aeroob­ses osas, et tree­ni­da sü­da­me ve­re­soon­kon­da, või lõ­pus, et ra­hu­li­ku­ma­te lii­ku­mis­te­ga puls­si aeg­lus­ta­da.

silvia green

Ena­mik tant­su­li­si stii­le on pä­rit Amee­ri­kast. Latino-aeroo­bi­ka si­sal­dab ele­men­te la­di­na­amee­ri­ka tant­su­dest: sam­bast, mam­bost, tshat­shast, rum­bast.

fat burning food combos

Nei­le, kes soo­vi­vad aren­da­da rüt­mi­tun­net ja koor­di­nat­sioo­ni ning õp­pi­da oma ke­ha pa­re­mi­ni tun­ne­ta­ma. Mar­got Heinsalut 39 vai­mus­tas latino-aeroo­bi­ka oma emot­sio­naal­su­se ja meel­di­va muu­si­ka­ga. Suurt rõh­ku pan­nak­se tree­nin­gu­tel puu­sa­de töö­le, lau­sub nai­ne, kel­le tant­su­os­ku­se­le on latino pal­ju juur­de and­nud.

fat burning food combos

Tree­ner Almer Jansu ar­va­tes ei ole tree­nin­gu­le tul­les ilm­tin­gi­ma­ta va­ja et­te­val­mis­tust. Võib ku­lu­da mi­tu kuud, et võt­ta tree­nin­gul teh­ta­va­test lii­gu­tu­sest mak­si­mu­mi," üt­leb Almer.

Rasvapõletaja kombod

Almer soo­vi­tab latinole li­saks ka kõ­hu­tant­su — mõ­le­mad tree­ni­vad häs­ti ala­sel­ja­li­ha­seid. Sa­mu­ti va­bas­tab tree­ning sel­ja­pin­ge­test, mis­tõt­tu so­bib üli­häs­ti kon­to­ri­ini­mes­te­le. Üla­ke­ha­le, eri­ti õl­ga­de­le an­na­vad koor­must vä­ris­tu­sed, mis ra­pu­ta­vad ke­ha pin­ge­test va­baks. Latino-tren­nist saab nii füü­si­li­se koor­mu­se kui ka hea emot­sio­naal­se laen­gu, mis on­gi Almeri sõ­nul esi­ko­hal.

Step — liht­ne ja tõ­hus Step-aeroo­bi­ka tun­nis ka­su­ta­tak­se ste­pi­pin­ki. Pin­gi kõr­gust ja har­ju­tu­se ras­kust fat burning food combos re­gu­lee­ri­da. Mit­me­su­gus­te sam­mu­kom­bi­nat­sioo­ni­de­ga as­tu­tak­se pin­gi­le ja ma­ha, mis an­nab tu­ge­va koor­mu­se. Ste­pi­trenn tree­nib eri­ti häs­ti ala­ke­ha­li­ha­seid.

Eda­si­jõud­nu­te tren­nis te­hak­se pi­ke­maid ja kee­ru­li­se­maid sam­mu­kom­bi­nat­sioo­ne.

Liitu Fit360 uudiskirjaga

Tun­ni esi­me­ne pool koos­neb suh­te­li­selt liht­sast ja lü­hi­ke­sest ste­pi­kom­bi­nat­sioo­nist, sel­le­le järg­neb pi­kem li­has­tree­ning, parim aeg rasva poletamiseks jõu­har­ju­tus­te­ga aren­da­tak­se li­has­te vas­tu­pi­da­vust. Sir­je Nee­me lem­mik­aeroo­bi­ka on step, eri­ti tant­su­li­ne step, sest see on lõ­bus ja emot­sio­naal­ne.

  • Activity tracker Fitbit Charge 4, FBBYBY | Euronics
  • Leanfire fat burner
  • 3 kg kaalulangus 15 paeva jooksul

Füü­si­li­sest tree­nin­gust pal­ju olu­li­se­maks peab Sir­je tren­ni juu­res vaim­se pin­ge lan­gust ja head tu­ju: "Mi­da tant­su­li­sem tree­ning, se­da pa­rem. Aeroo­bi­ka­tree­ner Kris­tel Tamm kut­sub ste­pi­tun­di kõi­ki: me­hi, nai­si, tipp­sport­la­si, va­nu ja noo­ri, sa­mu­ti ra­se­daid, nii kaua ku­ni kõht ei var­ja pin­gi nä­ge­mist. Oma liht­su­se tõt­tu so­bib ka al­ga­ja­te­le. Tree­ner soo­vi­tab li­saks ste­pi har­ras­ta­mi­se­le tree­ni­da üla­ke­ha­li­ha­seid, kas jõu­saa­lis või eral­di tree­nin­gu­na.

Meenu Vaid (meensvaid) - Profile | Pinterest

Kickbox — kii­re ja ka­su­likKickboxing-aeroo­bi­ka ka tae-bo, boxbic, boxmix on tree­ning, kus liht­sa­tes lii­ku­mis­sar­ja­des ka­su­ta­tak­se ker­ges­ti oman­da­ta­vaid pok­si- ja ene­se­kait­se­lii­gu­tu­si, mis aita­vad pa­ran­da­da sü­da­me ve­re­soon­kon­na vas­tu­pi­da­vust.

Tree­nin­gu­tund aren­dab mit­me­külg­selt nii üla- kui ka ala­ke­ha­li­ha­seid, koor­di­nat­sioo­ni ja reakt­sioo­ni­kii­rust. Käe­löö­ki­de pa­re­maks tun­ne­ta­mi­seks võib ka­su­ta­da pok­si­kin­daid, mis on ka li­sa­ras­kus. Tun­nis õpi­tak­se ta­ju­ma oma jõu­du ja se­da konst­ruk­tiiv­selt ra­ken­da­ma. Tree­ning põ­le­tab tõ­hu­salt ka­lo­reid ja an­nab suu­re füü­si­li­se koor­mu­se. Mar­got Hein­sa­lu on kickbox-aeroo­bi­ka­ga te­ge­le­nud kolm aas­tat.

Kickbox meel­dib tal­le, sest see on jõu­li­sem kui tei­sed stii­lid ja ene­se­kait­se ele­men­ti­de­ga. Ta käib kicboxi tren­nis kor­ra nä­da­las, aeroo­bi­kas üld­se ne­li kor­da. Mar­got on proo­vi­nud ka mi­tu kor­da nä­da­las kickboxi har­ras­ta­da, kuid tõ­deb, et nii pal­ju jõu­du po­le. Tree­ning on te­ma mee­lest füü­si­li­selt pä­ris ras­ke. Kai­sa Armväärtil ku­lus pea pool­teist kuud, et kickboxingu stii­li­võt­ted pä­ris sel­geks saa­da, kuid prae­gu on neiu oma tren­ni­va­li­ku­ga vä­ga ra­hul: "Tree­nin­gud on pa­ran­da­nud mi­nu koor­di­nat­sioo­ni ning tun­nen, et kä­tes ja jal­ga­des on roh­kem jõu­du.

fat burning food combos

Sel­le­le li­saks aga võib teis­tel päe­va­del te­ha muud aeroob­set ja li­has­tree­nin­gut. Cardiobody — ime­hea ras­va­põ­le­ta­ja Cardiobody ka fatburning on pi­ke­ma aeroob­se osa­ga tund, kus üht­la­se pul­si­sa­ge­du­se hoid­mi­seks te­hak­se suu­re kor­dus­te ar­vu­ga liht­sa­maid lii­ku­mis­kom­bi­nat­sioo­ne, mis va­hel­du­vad püs­ti­asen­dis soo­ri­ta­ta­va­te ja ena­mas­ti ala­ke­ha­li­ha­seid tree­ni­va­te jõu­har­ju­tus­te­ga.

Jõu­har­ju­tu­sed on suu­na­tud mu­re­koh­ta­de­le — tu­ha­rad, reied, kõht. Tree­nin­gu ees­märk on ka­su­ta­da li­has­te kü­tu­se­na või­ma­li­kult pal­ju ras­va­va­ru­sid. Tree­ning haa­rab kõi­ki suu­re­maid li­has­rüh­mi: mi­da roh­kem li­ha­seid töö­le pan­na, se­da suu­rem efekt ras­va põ­le­ta­mi­sel saa­vu­ta­tak­se.

Cardiobody so­bib kõi­gi­le, kel­lel põ­hi­sam­mud sel­ged. Ring­tree­ning — mit­me­külg­ne ja proo­vi­le­pa­nev Ring­tree­ning circuit training on mit­me­külg­ne aeroo­bi­ka­tund, kus muu­si­ka saa­tel soo­ri­ta­tak­se har­ju­tu­si rin­gi­ku­ju­li­selt asu­va­tes har­ju­tus­punk­ti­des.

Har­ju­tus­te mit­me­ke­sis­ta­mi­seks ka­su­ta­tak­se ste­pi­pin­ke, mit­me­su­gu­seid ras­ku­si, hüp­pe­nöö­re, kum­mi­lin­te, fit-pal­le, kan­ge, pok­si­kot­ti jne. Ta­va­li­selt toi­mub tree­ning in­ter­vall­mee­to­dil, s. Ühe tun­ni jook­sul lä­bi­tak­se tree­ning­rin­ge kor­da, ole­ne­valt har­ju­tus­punk­ti­de ar­vust. Tree­ning on in­ten­siiv­ne ning aren­dab fat burning food combos ko­gu ke­re li­ha­seid ning so­bib igas va­nu­ses ja füü­si­li­ses vor­mis har­ras­ta­jai­le.

Stretching — ra­hus­tav ja lõd­ves­tav Sel­les li­has­te ve­ni­tu­se tun­nis on ees­märk nii rasva kadu li­has­te­le elast­sust ning lii­ges­te­le lii­ku­vust. Põ­hi­rõhk on ra­hu­li­ku muu­si­ka saa­tel toi­mu­val ra­hu­li­kul ja lõd­ves­ta­val li­has­te ve­ni­tu­sel. Iga­su­gu­ne koor­mus, eri­ti jõu­tree­ning, lü­hen­dab li­ha­seid.

Jäi­gad ja lü­he­ne­nud li­ha­sed pin­ges­ta­vad kõõ­lus­te kin­ni­tus­koh­ti ning lii­ge­seid, mis oma­kor­da kas­va­tab re­bes­tus­te ja põ­le­ti­ke oh­tu.

Ülipuhas See majutaja järgib Airbnb viiest sammust koosnevat tõhustatud koristusmeetodit. Lisateave Registreeri end koodluku abil sisse. David on Supermajutaja Supermajutajad on kogenud ja kõrgelt hinnatud majutajad, kes on pühendunud külalistele suurepäraste majutusvõimaluste pakkumisele. Majutuskoha reeglid See majutuskoht ei sobi imikutele 0—2-aastastele. Lisaks ei luba majutaja lemmikloomi, pidusid ega suitsetamist.

Ve­ni­tus­har­ju­tus­te abil on või­ma­lik taas­ta­da li­has­te nor­maal­ne pik­kus ning säi­li­ta­da ka kõõ­lus­te ja lii­ge­se­si­de­me­te elast­sus. Sel­le­ga oma­kor­da väl­di­me vi­gas­tu­si. Pä­rast ping­said tree­nin­guid aita­vad ve­ni­tus­har­ju­tu­sed kõr­val­da­da li­ha­se­va­lu ja vä­si­mus­tun­net. Te­ge­le mit­me aeroo­bi­ka­stii­li­ga, sest nii saab ke­ha mit­me­külg­se­mat koor­must ning ei te­ki tree­nin­gu­tü­di­must. Al­ga­jad ja need, kes soo­vi­vad vor­mi hoi­da, peak­sid tren­ni te­ge­ma kor­da nä­da­las.

fat burning food combos

Eda­si­jõud­nud ja füü­si­li­se vor­mi pa­ran­da­jad peak­sid tree­ni­ma kor­da nä­da­las.