Vedaja kaart 1 Vedaja kaart Lisa 2 on vallavalitsuse või tema volitatud ametniku väljastatud dokument, mis tõendab vastava sõiduki õigust teostada reovee äravedu Lüganuse valla territooriumil. Kui vallavalitsus ei teavita ehitusteatise esitajat kümne päeva jooksul vajadusest ehitusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, võib alustada lammutamist; 3 Reovee kohtkäitlussüsteemi likvideerimise üldised nõuded: l reovee kohtkäitlussüsteem tuleb enne likvideerimist reoveest tühjendada; 1 eemaldatud reovee kohtkäitlussüsteemi süvend või tühjendatud mahuti tuleb täita pinnasega; 2 kasutusest kõrvaldatud mahuti või omapuhasti tuleb utiliseerida kooskõlas Lüganuse valla jäätmehoolduseeskirjaga; 3 likvideerimise käigustekkivate ehitus- ja lammutusjäätmed tuleb üle anda jäätmeluba omavale ettevõttele. Mõõtmise efektiivsus: ümberpööratud teleskoopiline pikendisond saab reguleerida sondi esi- ja tagumist suunda ning mõõtmiskõrgust ning sellel pole mingeid nõudeid jalakäijate asendi, asendi ja rasvasuse osas. Eeskirja reguleerimisala 1 Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri reguleerib õigussuhteid, mis tekivad Lüganuse valla haldusterritooriumil reovee kohtkäitluse planeerimisel, ehitamisel ja kasutamisel, sealhulgas reguleerib kogumismahutitest reovee, reoveesette või fekaalide äravedu ning selle transportimist ühiskanalisatsiooni purgimissõlme.

The product uses an infrared thermometer with a group of thermal imaging lenses that automatically and continuously scan and measure temperature 24 hours to complete the automatic body temperature screening, which can replace workers to quickly screen out abnormal body temperature groups in the crowd, improve the traffic efficiency, reduce the kohandatud rasva kadumissusteem of workers, and reduce the exposure risk of workers before suspected patients.

kohandatud rasva kadumissusteem

Safety määrused 1. Enne kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi. Ärge jätke toodet päikese kätte ega pliidi lähedusse, rääkimata veest.

kohandatud rasva kadumissusteem

Kui vajate puhastamist, pühkige instrumendi pinda kergelt alkoholiga. Kui tootega on probleeme, võtke ühendust tootjaga ja ärge proovige seda ise parandada.

kohandatud rasva kadumissusteem

Fast: the measuring time is less than 1 second, and there is no pressure for fast passage. Ease of use: 24hour automatic scanning to monitor body temperature without any operation.

Temperatuuri häälhäire: otseheli levitamine, kui temperatuur on normaalne.

kohandatud rasva kadumissusteem

Mõõtmise efektiivsus: ümberpööratud teleskoopiline pikendisond saab reguleerida sondi esi- ja tagumist suunda ning mõõtmiskõrgust ning sellel pole mingeid nõudeid jalakäijate asendi, asendi ja rasvasuse osas. Seadmed on valmistatud kogu süsinikterasest, plasti pritsitud ja elegantse väljanägemisega.

kohandatud rasva kadumissusteem

Display eraldusvõime.